Trollingbåde. Foto: Stig Pedersen.

Laksefiskeri i Østersøen

REKREA-projektet indsamler informationer fra lyst- og fritidsfiskeriet efter laks i Østersøen

Hvilke oplysninger indsamles?

REKREA-projektet undersøger det rekreative laksefiskeri i Østersøen (ICES-område 24/25) for at skabe et bedre grundlag for forvaltningen af de ca. 40 forskellige laksebestande, som findes i Østersøen. Målet er at sikre, at laksebestandene har det godt, og at der også er fisk til fremtiden.

REKREA-projektet skal bruge oplysninger om, hvor mange laks der fanges og deres længde og vægt. Desuden tages skælprøver fra laksene for at bestemme alderen og oprindelsen.

Både de fisk, som landes, og de fisk, der sættes ud igen, indgår i undersøgelsen.

Hvordan indsamles oplysningerne?

Indsamlingen af oplysninger om lyst- og fritidsfiskeres laksefiskeri i Østersøen sker overvejende ved, at medarbejdere fra DTU Aqua interviewer fiskere, der vender tilbage til havnen efter endt fisketur. Det foregår i forskellige havne på Bornholm og Møn efter et system, der skal sikre, at oplysningerne bliver repræsentative for fiskeriet som helhed. Metoden hedder stratificeret access point survey.

Trollingfiskerne vil blandt andet blive spurgt om, hvor meget de har fanget, hvor mange laks de eventuelt har genudsat, og hvor længe de har fisket med hvor meget grej. Vi vil også gerne have lov til at måle og veje fiskene og tage skælprøver fra dem. I de tilfælde, hvor DTU Aqua har en aftale med fiskerne på forhånd, indsamles der også oplysninger om størrelse samt skælprøver fra de genudsatte fisk.

For at få detaljerede oplysninger om genudsatte har projektet tilknyttet en gruppe af trollingfiskere, der bl.a. registrerer genudsatte laks.

Herudover er der i de vigtigste havne opstillet postkasser med spørgeskemaer, hvor fiskerne kan give oplysninger om deres fangst. 

Omfanget af fiskeri med kystnære langliner afdækkes ved hjælp af interviews med fritidsfiskere og fiskerikontrollører. 

Det er selvfølgelig frivilligt, om man vil være med, men vi håber, at rigtig mange vil finde tid til at hjælpe os. 

Undersøgelsen fortsætter i 2018

Undersøgelsen startede i 2017, og i løbet af trolling-sæsonen 2017-2018 er fiskere blevet interviewet og har givet oplysninger om fiskeri og fangst. Erfaringerne fra sæsonen 2017-2018 vil, når de er færdiganalyseret, blive brugt til at justeres indsamlingsmetoden til fiskesæsonen i 2018-2019. 

Fangstmæssigt var der i sæsonen 2017-2018 i nogle perioder et godt fiskeri, men det var i lange perioder svært at finde laksene. Samtidig var der mange perioder med dårligt vejr, hvor det ikke var muligt at fiske.

Hvad bruges oplysningerne til?

For at kunne vurdere tilstanden for de forskellige laksebestande i Østersøen er det nødvendigt at vide, hvor mange laks der fanges i havet både af erhvervsfiskere og i det rekreative fiskeri. Erhvervsfangsterne bliver registreret ved landing og er kendt med ret stor sikkerhed. Derimod er der stor usikkerhed om, hvor store fangsterne er i det rekreative fiskeri.

Det er også vigtigt at kende oprindelsen og alderssammensætningen af de fisk, der bliver fanget og altså findes i det danske område af Østersøen. Oplysningerne bliver brugt af ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd) til hvert år at vurdere størrelsen af de enkelte bestande og årgange. 
Læs mere i ICES’ rapport fra 2018 om bestandsvurdering for laks og ørred i Østersøen (på engelsk) 

I Danmark indsamles oplysninger om fangsterne i det rekreative fiskeri i dag ved et web-baseret spørgeskema. REKREA-projektet skal bidrage med supplerende data til denne undersøgelse for at gøre den mere nøjagtig. Det vil ske ved at afprøve forskellige indsamlingsmetoder samtidig med, at den hidtidige undersøgelse fortsættes. 

Siden årtusindskiftet er de allerfleste af laksebestandene i Østersøen gradvist blevet meget stærkere, end de har været i mange år. Det skyldes blandt andet, at bestandene er blevet forvaltet hensigtsmæssigt. Det er denne positive udvikling, som de nye undersøgelser skal understøtte.

 

Kontakt

Stig Pedersen
AC-TAP
DTU Aqua
35 88 31 41

Kontakt

Hans Jakob Olesen
Biolog
DTU Aqua
35 88 34 24
https://www.rekrea-fisk.dk/laks
20 JANUAR 2022